minimulti digital

Ovi digitalni sveski predstavljaju izdanja dičjega časopisa „moj novi minimulti“.

Učitelji i učiteljice dvojezičnih osnovnih škol u Gradišću su sadržajno i u obliku sastavili pojedine broje. Tim je garantirano, da sadržaji i način obdjelivanja temov odgovaraju metodsko-didaktičnomu očekivanju.

Ako se postavite mišem na grafiku u livom stupcu, dostati će te informaciju o "izdanju" svakoga pojedinoga minimultija. Morate samo meru počekati! Najti se moru i kartice, tako zvane „flashcards“. Ako kliknete na grafiku, će te dostati minimulti u črnom bijelom obliku. Morete i istiskati izdanje na svojem pišaču.

Ako kliknete na logo morete se vježbati i igrati online! Ako kliknete na veliku grafiku, viditi će te "slideshow" u farbi. Otvoriti će se novi obločić. Daljnje informacije dostati ćete pod  „uputi“.  

Prosim hasnujte „Google Chrome“ ili „Internet Explorer“ –  hvala!
Samo pojte na „Hrvatski portal“ i kliknite na karticu „Minimulti“!

Čuda veselja pri vježbanju!  

Link:  minimulti