07.10.2016

Prometni odgoj s policijom na oš Pinkovac

U okviru prometnoga odgoja su se policajci iz Sv. Mihalja s dicom prvoga stepena vježbali pravilno ponašanje na cesti i kako moru sigurno prekoraknuti cestu kod škole. Interesirano su poslušala i naučila pravila, ka je na cesti očuvaju od  nesriće. Dica drugoga stepena upoznala su različne prometne znake i su se vježbala različne prometne situacije na tepihu za učnju. Školari i školarice su sada dobro pripravni  na različne situacije u prometu. Dici se je ura s policijom osebujno dobro vidila.