18.03.2024

Dani o vrbi u OŠ Rasporak

Odgovoran za sadržaj: Volksschule Draßburg

Utorak, 20. februara i srijedu 21. feburara 2024., su se dica prvoga do četvrtoga razreda odšetali u Pajngrt. U blizini kloštra su jur stručnjakinja prirodnoga parka Sandra Wallner i nje kolegica kot i načelnik Kurt Fischer čekali na školare i školarice.
Gospa Sandra je dici razložila i predstavila važnost vrbov u našoj prirodi. Dica su se naučila ke živine u vrbi živu, kade vrba raste, kada se kite vrbe moru odrizati i ča se s kitami more sve načiniti, na primjer košara, vjenac ili metla. 
Školare i školarice su se onda u dvi grupe podilili. Jedna grupa se je igrala jednu igru. Igra je bila o tome, kako voda iz žiljov do vrha korune (stabla) dojde. A druga grupa je načinila male metlice s kitami, ke je načelnik odrizao. 
Projekt o vrbi je bio jako poučan za dicu. Dičaki i divičice su imali jako čuda veselja pri projektu. 

Četvrtak, 29. februara 2024. su školari tretoga razreda načinili s kitami o vrbi jedan „tipi“ u školskom vrtu. Stručnjakinja i djelači općine su dici pomogli izkopati kolobar u zemlju, da se moru velike kite postaviti i posaditi. Na koncu su zavezali kite skupa, tako da izgleda kot šator od indijancev. 
Zadaća školarov naše škole je sada, da kite dobro s vodom polivaju. Ufamo se, da se dica moru vrijeda u novom školskom „šatoru“ igrati. I morebit če se neka živina onde pokazati.