28.09.2023

Novi pedagoški koncept za većjezični odgoj

Odgovoran za sadržaj: volksgruppen.orf.at/hrvati

U kulturnom centru Matrštofa su srijeu predstavili novi jezično-pedagoški okvirni koncept za podupiranje dvojezičnoga odgoja i podvaranja dice u čuvarnica, jaslica i obdanišći. Na prezentaciju s predavanji o vridnosti većjezičnoga odgoja je došlo oko 130 čuvarničarkov i drugih zainteresiranih.

Koncept, koga je izdjelala Pedagoška visoka škola Gradišće u kooperaciji sa sveučilišćem u Celovcu i Zemljom Gradišće, neka pomaže pedagogicam i pedagogom pri realizaciji zakonskih uvjetov u Gradišću, je rekla nadzornica za hrvatske čuvarnice, Tamara Ribarić.

Upeljanje koncepta u dvi stepeni

Koncept će se implementirati najprvo u četiri institucija, i to u čuvarnica Verešvara, Borte, Svetoga Martina i Pandrofa. Pedagoška visoka škola Gradišće će znanstveno sprohadjati pilotni projekt. U drugom koraku kanu koncept pak upeljati na svi institucija. U Gradišću je 35 dvojezičnih hrvatskih čuvarnic, četire čuvarnice nudu uz nimški i ugarski jezik.

Sve manje dice u Gradišće vlada manjinskim jezikom. Novi koncept, koga su dostale sve pedagogice kot priručnik, neka im pomaže, da najdu pute, kako dobro svladati situaciju, je rekla Ribarić. Svaka čuvarnica će morati prilagoditi koncept svojoj konkretnoj situaciji. Ali pri skupni djelaonica ćedu pedagogice nuditi mogućnost razmjene.

Jezično-pedagoški okvirni koncept publiciran na četiri jeziki

U prezentiranom konceptu da su kompaktno opisane opće pedagoške orijentacije, je rekla Ribarić. On sadržava pedagoške principe i plan obrazovnoga okvira, po kom se djela širom Austrije. Zvana toga da su zapisane znanstvene perspektive i prednosti dvo- i većjezičnosti. Priručnik su izdali na četiri jeziki. Uz nimški su to tri jeziki narodnih grup, naime gradišćanskohrvatski, ugarski i romani. Toga dosada Tim moru pedagogice i proširiti svoj vlašću jezičnu kompetenciju stručnimi izrazi, ovako Ribarić.