Bildungsdirektion für Burgenland

Die Bildungsdirektion für Burgenland ist zuständig für alle Schulen des Burgenlandes mit Öffentlichkeitsrecht.

Bildungsdirektion für Burgenland
27.08.2020

Direktor des Gymnasiums Oberwart geht in die Pension

Početkom augusta je prvi i do sada jedini direktor Dvojezične gimnazije Borta Martin Živković oficijelno stupio u mirovinu. Kot pionir dvojezičnoga školstva je 65-ljetni Stinjačan bio nadležan za jedinu sridnju školu u Gradišću, u koj se svi predmeti podučavaju dvojezično, i to nimško-ugarski ili nimško-hrvatski.