Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland

Direkcija za obrazovanje je nadležna za sve obavezne škole u Gradišću.

Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
27.08.2020

Direktor gimnazije Borte stupio u mirovinu

Početkom augusta je prvi i do sada jedini direktor Dvojezične gimnazije Borta Martin Živković oficijelno stupio u mirovinu. Kot pionir dvojezičnoga školstva je 65-ljetni Stinjačan bio nadležan za jedinu sridnju školu u Gradišću, u koj se svi predmeti podučavaju dvojezično, i to nimško-ugarski ili nimško-hrvatski.

28 ljet dugo je slavist i filolog iz Stinjakov izvršavao posao direktora. O tom vrimenu je rekao Martin Živković, da će mu faliti sve. Školari, kolegi, zbor i svi ljudi kimi je imao posla u tom vrimenu.

Jako zahvalan za posao direktora

On da je jako zahvalan da je dostao šancu za ta posao. Iako je bilo na početku jako teško. Bilo je važno, da je bio jako mlad, i da je to bilo pravo vrime za početak te karijere. Gradišćanski Hrvati da su jur ončas jako čekali na takov školski model, koga su Slovenci jur imali od 1955. ljeta. U penziji kani čuda poduzeti sa svojom ženom i s unuki a študirati se isto još kani, je rekao Martin Živković.

Čuda truda za realizaciju prve škole nove vrsti

Martin Živković je uložio čuda truda u realizaciju prve škole nove vrsti, ku je 1992. ljeta otvorio tadašnji ministar za obrazovanje Rudolf Scholten. S početka je gimnazija bila smješćena u istoj zgradi kot i glavna škola, stoprv tri ljeta kašnje (1995) su se preselili u novu školsku zgradu.

Veliki časni znak za angažman

Za svoj angažman u dvojezičnom školstvu je Martin Živković lani odlikovan Velikim časnim križem Zemlje Gradišće. Ljetos ga je predsjednik Madjarske Janos Adler častio Madjarskim zaslužnim križem.

"copyright: hrvati.orf.at"