NSŠ Sveti Mihalj / NMS St. Michael

Dvojezična nova sridnja škola / Zweisprachige Neue Mittelschule

NSŠ Sveti Mihalj / NMS St. Michael
  • Facebook
20.12.2019

Po zornici na skupni doručak s farnikom …

Kao pripravu na Božić su školarice i školari 2. i 3. hrvatskih razredov Sridnje škole Sv. Mihalja rano jutro skupa sa svojimi učiteljicami i učitelji kao i roditelji prošli u crikvu u Novu Goru i sudjelivali pri zornici. Čitali su štenje i prošnje i polipšali svetu mašu s adventskimi jačkami uz pratnju gitare. Na koncu svetačno oblikovane maše su darovali ljudem sliku jednoga andjela s božićnom meditacijom.

Pri samo napravljenom ručenju u kuhinji škole, na ko su pozvali i farnika Mag. Banfića kao i direktora škole, su se mogli okripiti i ojačati za neobično dugi školski dan i tako zabiti, da su se morali stati vrlo rano.

Uživali su skupno ručenje u zvanarednoj adventskoj atmosferi.