Osnovna škola Filež / VS Nikitsch

Dvojezična škola

Osnovna škola Filež / VS Nikitsch
11.01.2019

Borba protiv plastika u Sudanu

Filežac Vince Fleischhacker jur ljeta dugo djela u Sudanu i inštalira električne štacije zapumpanje vode. Uza to se na dobrovoljnoj bazi skrbi za siromašno stanovničtvo onde. Sada jepokrenuo projekt za čuvanje okolišnoga svita, konkretno kako prepričiti plastik u Sudanu.Dao je nalog za izdjelanje i tiskanje torbov i naprtnjačov iz pamuka a školari osnovne školeFilež i Dvojezične nove sridnje škole Veliki Borištof kreiraju broširu za dicu.U toj broširi, ka će biti gotova u januaru, ćedu dica opisati ili nacrtati kako se more prepričitiplastik i kako se more čuvati okolišni svit. Pokidob postoju velike jezične barijere med dicomu Austriji i dicom u Sudanu će brošira biti izdjelana po načinu komika, razlaže VinceFleischhacker.Torbe i naprtnjače, ke su tiskali po dizajnu Fileške Vere Mikač, su jur na putu u Sudan. Istotako kot i različna pomoćna sredstva kot na primjer pratež, cipeli, dugovanje za bolnicu iliigračke za dicu. Ovo dugovanje će pak Vince Fleischhacker skupa s broširami diliti u škola uSudanu. On predvidja koncu januara ili na početku februara putovati u ovu afrikansku zemlju.U okviru ovoga projekta je Filežac i gostovao u spomenuti škola i je dicu informirao oSudanu i o životu onde s problematikom smeća.