Osnovna škola Sveti Mihalj / VS St. Michael

Četvero razredna nimška škola.

Osnovna škola Sveti Mihalj / VS St. Michael
17.11.2021

Doživljaj u prirodi u Maloj Borti

Pred nekoliko ljeti je udruženje za zaštitu prirode u Austriji počelo kupovati vlažne sinokoše po cijeloj Austriji i je preurediti tako, da se obdrži biološka mnogovrsnost raslin i živin, ka onde prevlada. Na ovakovi zaštiteni mjesti, ka se većinom financiraju s donacijami, moru se najti rijetke rasline i živine. Ovakova sinokoša se nalazi i u Maloj Borti. Veljek po jesenski prazniki krenula su dica 3. i 4. razreda osnovne škole kao i 1. razreda sridnje škole Svetoga Mihalja na ovu sinokošu. Školarice i školari su bili podiljeni u tri grupe. 

Dr. Michalek (udruženje za zaštitu prirode), gospa Helene Jautz (Austrijanska mladina za zaštitu prirode/önj) i DI Kilingseder (šumski pedagog) povidali su školaricam i školarom mnogo zanimljivoga o prirodno zaštitnoj sinokoši, o raslin, o vodozemci i o kukci i insekti. Kroz samostalno istraživanje životnoga prostora biljkov i životinj na ovoj prirodnoj livadi dostali su mladi prirodoslovci dobar uvid u biološku raznolikost. A i zabava se nije zanemarila! U lipoj naturi uživala su dica različne igre i interesantne eksperimente i se mnogo naučila. Lipa hvala za ov prekrasni dan puno doživljajev u prekrasnoj prirodi!