Osnovna škola Veliki Borištof / VS Großwarasdorf

Zweisprachige Volksschule Großwarasdorf

 

Osnovna škola Veliki Borištof / VS Großwarasdorf
18.10.2021

Jezični parkur u KUGI

Prilikom Europskoga dana jezikov je KUGA organizirala jezični parkur za školare i školarice osnovnih škol. Dica osnovne škole Velikoga Borištofa su sudjelivala na ovom projektu. Ovo ljeto je bila ova ponuda samo za školare i školarice OŠ Veliki Borištof. Ona su imala mogućnost upoznati četire različne jezike. I ovo ljeto su angažirane pedagogice djelale na igrajući način s dicom. Za dicu jako zanimljiv jezik je bil arapski, uz romanes, ugarski i hrvatski jezik. Školari i školarice su morali riješiti male zadaće, kao na primjer brojiti i prepoznati boje na tudjem jeziku. Imenovati naša ćutila i znati s njimi zahajati je bilo težišće hrvatskoga aspekta jezičnog parkura.

U kratkom času su dica imala mogućnost, da se nauču nekoliko jezikov. Ufamo se, da ova ponuda i drugo ljeto opet postoji.