Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland

Direkcija za obrazovanje je nadležna za sve obavezne škole u Gradišću.

Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
22.02.2021

Nova publikacija za škole – „Pravila su potribna“

Narodna visoka škola Gradišćanskih Hrvatov je sastavila pedagoške podloge za dvojezične škole na temu „Pravila su potribna“. Ideju za ov projekt je imala direktorica OŠ Cindrofa Silvia Mühlgaszner. Da se svakidanji život u razredu bolje strukturira, moru pedagogice i pedagogi odibrati odgovarajuća pravila. Za laglje pamćenje stoji uz svaku rečenicu jedna slika. Karte su daljnji dio dodatnih pedagoških materijalov za podučavanje. Ov produkt je izdanje u okviru materijalov za podupiranje dvojezičnoga podučavanja. Mapa se da naručiti pesplatno u HNVŠ.