13.01.2014

Adventske svetačnosti na NSŠ Sveti Mihalj

Adventske svetačnosti na Novoj sridnjoj školi održavaju se redovito po tradiciji u predbožično vrime. Dica nove sridnje škole kot i ona iz osnovne okupljaju se svaki tajedan u adventu u auli. Njim se nudja tako mogućnost na remišljavanje o smislu adventa. Organizacija ovih svetačnosti leži u ruka vjeroučiteljev škole.

Po sebi se razumi, da se moli i jači na obadvi jeziki. Hrvatske jačke, molitve, prošnje i pjesmice školari uvježbaju u vjeronauku odnosno u hrvatskoj nastavi. Ove pobožnosti, pri ki sudjeluje i seoski farnik, neka pomažu školarom pripraviti se na Božić, dolazak Maloga Jezuša.