20.09.2013

OŠ Nova Gora: Sve o krumpiri

Dica Osnovne škole Nove Gore su na svitski dan krupirov pohodili gospodina

Valentina Wagner na polju. On je njim razložio sve važno o krumpirov i

je dici pokazao, kako se vadu krumpiri. Dica su bila oduševljena o tom i

su s veseljem kopali krumpire. Na zadnje su naložili oganj i pekli

krumpire. Kako dobro se je to njim račilo.