01.05.2013

Fešta povidajkov na OŠ Pandrof

 "Bilo je nekad...“ je bila tema u 2.c razredu. Dica su se bavila dva tajedne dugo intensivno temom povidajkov i svečevala kao završetak malu feštu. Na početku si je svako dite smilo samo načinjiti svoj kostim: divičice su si napravile krljače kao vile a dičaki su si napravili plašte kao mali vitezi. Ovo djelo se je dici jako dopadalo. Zatim su se dica s njevimi kostimi igrala različne igre: Kralj žabov: Cilj ove igre je bio da dica najdu zlatu kugju. „Rumpelstilzchen“: Dica su ganjala imena različnih figurov u povidajka. „Trnoruža“: Dica tako dugo bižu dokle muzika biži.

„Trnoruža“: Dica tako dugo bižu dokle muzika biži. Kad muzika prestane igrati, uštarnu dica.Tancanje balonom u paru: Dica su pukala svoje partnere i dobila balon. Balon med sobom držeći su morala dica po mogućnosti dugo tancati. Na koncu ove fešte se je održala svetačna ceremonija pri koj se je svaka divičica imenovala za „gradsku divojku“ a svaki dičak za pandrofskoga viteza. Dica su imala puno veselja pri ovoj fešti ku su roditelji podupirali. Bio je ovo nepozabljiv doživljaj!