07.06.2024

Odlikovanje OŠ Bajngrob za projekt „Voda je dragocjena“

Odgovoran za sadržaj: Dir Mag.a Elvira Heisinger

OŠ Bajngrob se je naticala svojim projektom pri naticanju pod geslom „Voda puna žitka“, ko je podupirano od naravnih parkov Austrije i BIPE. Ostvarili su projekt u suradnji stručnjakinjami od biroa naravnoga parka Lanžersko brigovlje.

Školarice i školari OŠ Bajngrob su se pri projektu bavili ciklusem vode. Pohodili su seoske zdence i učili kako se selo opskrbi vodom.

Na drugi projektni dan su pomoljali hidrante, a treti dan su prebavili na potoku. Istraživali su lupami i mrižami život u potoku. Živine ke su našli su gledali, opisali i imenovali. Potom su je spustili opet u potok.