27.09.2023

Jezični parkur u KUGI

Odgovoran za sadržaj: VDin Cora Zölss

Prilikom Europskoga dana jezikov je KUGA organizirala jezični parkur za školare i školarice osnovnih škol. Dica osnovne škole Velikoga Borištofa su sudjelivala na ovom projektu. Ona su imala mogućnost upoznati četire različne jezike. I ovo ljeto su angažirane pedagogice djelale na igrajući način s dicom. Za dicu jako zanimljiv jezik je bil talijanski, uz romanes, ugarski i hrvatski jezik. Školari i školarice su morali riješiti male zadaće, kao na primjer brojiti i prepoznati boje na tudjem jeziku. Imenovati naša ćutila i znati s njimi zahajati je bilo težišće hrvatskoga aspekta jezičnog parkura.

U kratkom času su dica imala mogućnost, da zaronu u nekoliko jezikov.

Ufamo se, da ova ponuda i drugo ljeto opet postoji.