25.09.2023

Podučavanje tamburice u OŠ Pinkovac

Odgovoran za sadržaj: Dominik Tallian

Od ovoga ljeta se u dvojezični škola Gradišća nudi mogućnost podučavanja na tambura. Tako i u OŠ Pinkovac, u koj 5 školaric i 1 školar pohodu ovu neobaveznu vježbu. Nastavu pelja učitelj Dominik Tallian, ki jur od svojega 7. ljeta sam svira tamburu i  ki je u mnogi tamburaški društvi (Vlahija, Stinjačko Kolo, BaHeTaši) aktivan. U suradnji s Tamburaškim orkestrom Pinkovac su se organizirale tambure za dicu. Srdačna hvala!

Ov projekt ima veliku vridnost, jer se dice ne uču samo gradišćanskohrvatski jezik, nego i sami (do)živu kulturu i se uključuju. Moguće, da se u budućnosti sve već mladi ljudi opet zainteresiraju za jur tradicijonalni instrumenat gradišćanskih Hrvatov.

Željimo svim čuda veselja i uspjeha pri skupnom sviranju!