22.05.2022

Konferencija o dvojezičnoj naobrazbi

U Kulturnom centru u Željeznu su utorak pri Forumu4Gradišće diskutirali mogućnosti za poboljšanje dvojezične izobrazbe u jeziki narodnih grup. Forum je skupna platforma Pedagoške visoke škole, Obrazovne direkcije i gradišćanskih narodnih gup.

Zastupniki Savjetov narodnih grup su pri spravišću predstavili svoju ulogu pri zalaganju za bolju izobrazbu u jeziki narodnih grup.

Študija kaže: Mladi se rado uču drugi jezik i su otvoreni

Pri konferenciji su prezentirali študiju Pedagoške visoke škole o mišljenju 14- do 16-ljetnih i o njevi vridnosti u žitku i pogledu na narodne grupe. Za predsjednika Savjeta za hrvatsku narodnu grupu, Martin Ivančić študija kaže da se dica i mladi rado uču i drugi jezik i da su otvoreni prema drugim jezikom. Uzato da za nje diljenje u narodnosti nije bitno, nego oni mislu u kategoriji „mi“. Polag toga je važno, da učitelji spoznaju ovu želju mladih i da se mladim garantira mogućnost, da se svagdir uču jezike narodnih grup.

Izazov su strategije za atraktiviranje naših jezikov

Nadzornica za manjinsko školstvo Karin Vukman-Artner je rekla, da si od skupne platforme Forum4Gradišće očekuje podupiranje pri strategija, kako moru atraktivirati jezike narodnih grup: „Škola triba pomoć, ovakovimi projekti živi škola i to je za naše jezike pozitivno, ar vidimo neki razvitak i podupiranje. Mi čuda djelamo, da naši jeziki budu prezentni i da transportiramo, da su važni. Ali sigurno je naš veliki izazov, da dica sve manje govoru jezike narodnih grup. Moramo dostignuti roditelje, da se oni pominaju i da dalje daju jezik, ako su još u stanju, da podupiraju dicu pri učnji ovih jezikov. Izazov za budućnost će biti najti strategije, kako atraktivirati naše jezike, da si ljudi i dica želju naučiti se jezike.“

Osigurati izobrazbu na manjinski jeziki i izvan Gradišća

Predsjednik Hrvatskoga kulturnoga društva i potpredsjednik Savjeta, Stanko Horvat vidi momentano najveći problem pri gajenju jezika narodnih grup u mobilnosti ljudi. Po njegovoj ocijeni prilično jedna tretina Gradišćanskih Hrvatov živi izvan Gradišća. Pred svim mlade familije da živu u Beču. Spodobna da je situacija i kod Romov i kod Ugrov iz Gradišća. „Nimamo školstvo i izozbrazbu na manjinskom jeziku izvan Gradišća. U Beču postoji primjer Komensky-škole za česki i slovački jezik, a o tako čem sanjamo i tako ča imamo pred očima i za Gradišćanske Hrvate.“ Takovu manjinsku školu si Horvat želji i za Beč i za Grac.

U okviru konferencije su školari različnih škol predstavili svoje projekte, ki su nastali u okviru 100. jubileja Gradišća. Dvojezična gimnazija Borta je na primjer predstavila svoj muzički i scenski prikaz o mirovnoj zemlji Gradišće, Dvojezična sridnja škola Veliki Borištof se je bavila sa sudbinom Romov a osnovna škola Vorištan se je zavježbala tanac „Oj JE-rusa-LENA“.

Tekst i slike: Volksgruppen ORF - HRVATI

Pedagoška visoka škola Gradišće – Forum4Gradišće