100 ljet Gradišće: Većjezični školski projekti

100 ljet Gradišće: Većjezični školski projekti

Kot je rekla ravnateljica Odiljenja za manjinsko školstvo Karin Vukman-Artner su projekte raspisali u internetu većjezično a sudjelivanje je moguće i u hrvatskom, ugarskom pak romskom jeziku.

Narodne grupe su danas i su svenek bile važan faktor u Gradišću, tako da je webstranica s informacijami o školski projekti prilikom 100. obljetnice utemeljenja Gradišća prevodjena i na hrvatski, ugarski i romski jezik.

To znači da se školski projekti i u jeziki narodnih grup moru predati Obrazovnoj direkciji.

Stvoriti temelj za miran demokratski suživot

Cilj ove akcije je, da školari i školarice spoznaju da mir i blagostanje nisu bili svenek po sebi razumljivi. To se je sve moralo razviti u poslidnji 100 ljet a zvana toga da se svenek moraju od novoga poštivati, ovako Vukman-Artner. „Tako da se neka potpomaže pozitivna temeljna ćut i aktivno djelovanje za demokratski suživot“.

Projekti da se moru sastaviti i digitalno i analogno. Predvidjene da su izložbe o školski projekti.

Hrvatski link: https://www.1921-2021.at

"copyright: hrvati.orf.at"